44161273 ;44142589
مراحل طلاق

مراحل طلاق

برای اقدام به طلاق اگر توافقی باشد زوجین با سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کنند و دادخواست مورد توافق خود را ارائه می نمایند و معمولاً یکی دو روز بعد بوسیله پیامک نشانی دادگاه و روز و ساعتی که باید در دادگاه خانواده حضور پیدا کنند به اطلاع زوجین می رسد.در روز و ساعت موعود به موضوع رسیدگی میشود و معمولاً قاضی دادگاه از نظرات مرکز مشاوره هم استفاده می کند و تصمیم گیری می نماید.تصمیم نهایی دادگاه وقتی قطعی شود بزوجین داده میشود.آنگاه آنها با دادنامه قطعی شده صادره به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می کنند.بدیهی است اولاً دادنامه باید قطعی شده باشد،ثانیاً سند ازدواج یا رونوشت مصدق سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی بایستی همراه زوجین باشد.زوجه گواهی عدم بارداری که مدت آن به یکماه نرسیده باشد از پزشکی قانونی یا پزشک متخصص زنان اخذ نماید و به دفتر ازدواج و طلاق ارائه دهد.شهود هم داشته باشند.همانطور که در موقع ازدواج شاهد لازم است بهنگام طلاق نیز شاهد ضروری است که شاهد طلاق باید مرد و به عدالت متصف باشد.لذا لازم است در معروفیت محلی و حسن شهرت و پاکی آنان دقت شود.زوجه نیز نباید در عادت ماهانه باشد بعبارتی موقع اجرای صیغه طلاق زن باید در طهر غیرمواقعه باشد.
بهترین کار این است که پس از دریافت تصمصم نهایی دادگاه(دادنامه) آنرا به دفتر طلاق بیاورید و ضمن توجیه شدن با شرایط و لوازم طلاق دفتر طلاق برای شما وقت اجرا و ثبت طلاق را تعیین نماید.
در طلاق هایی که تفاهم نباشد مثلاً مرد یکطرفه بخواهد همسرش را طلاق دهد یا زن بعلت عسر و حرج بخواهد طلاق بگیرد احتیاج نیست که همسر همراهی کند و مرد یا زن به تنهایی مراجعه می کنند.

No comments.