44161273 ;44142589
ازدواج موقت

ازدواج موقت

در ازدواج موقت یا نکاح منقطع حتماً باید مهریه تعیین شود که مقدار آن از یک مشت گندم یا چیزی بیشتر تعیین گردیده.امروزه معمولاً به یک عدد سکه تمام بهار آزادی یا نیم سکه یا ربع سکه و یا یک عدد انگشتری طلا بسنده می کنند.گاهی در ازدواج موقت وجه نقد نیز مورد توافق قرار میگیرد.علیهذا باید یک چیزی بعنوان صداق یا مهریه باشد چون مهریه از ارکان عقد موقت است و همچنین مدت باید معلوم باشد که آنهم در ازدواج موقت از ارکان عقد است.در عقد دائم مدت نیست و مهریه هم اگر نباشد عقد صحیح است.

No comments.