44161273 ;44142589
طلاق

طلاق

مدارک لازم برای ثبت طلاق
1- دادنامه از دادگاه و قطعيت آن
2- سند ازدواج يا رونوشت آن
3- اصل و کپی شناسنامه هاي زوجين
4-اصل و کپی کارت ملی زوجین
5- گواهی عدم بارداری زوجه
6- كد پستي و آدرس محل سكونت زوجين
با مدارك فوق به دفترخانه مراجعه كنيد تا ضمن هماهنگي لازم وقت اجراي طلاق و ثبت آن تعيين گردد.

No comments.