44161273 ;44142589
مدارک لازم برای ثبت طلاق

مدارک لازم برای ثبت طلاق

1- دادنامه از دادگاه و قطعيت آن

2- سند ازدواج يا رونوشت آن

3- اصل و کپی شناسنامه هاي زوجين

4-اصل و کپی کارت ملی زوجین

5- گواهی عدم بارداری زوجه

6- كد پستي و آدرس محل سكونت زوجين با مدارك فوق به دفترخانه مراجعه كنيد تا ضمن هماهنگي لازم وقت اجراي طلاق و ثبت آن تعيين گردد.

No comments.